ជំរាបសួរបាទ! ខ្ញុំបានមើលអត្ថបទ how to make money online នេះហើយ ពិតជាអស្ចារ្យណាស់។ តែគួអោយស្ដាយព្រោះភាសារអង់គ្លេស …

Comment on Marketing ideas that make money. I’m applying mostly#3 by វ៉ាន់ឈឿន.

ជំរាបសួរបាទ! ខ្ញុំបានមើលអត្ថបទ how to make money online នេះហើយ ពិតជាអស្ចារ្យណាស់។ តែគួអោយស្ដាយព្រោះភាសារអង់គ្លេស របស់ខ្ញុំនៅទាបពេកអានមិនសូវយល់។ ខ្ញុំសូមឲ្យលោកគ្រូជួយប្រែសម្រួលជាភាសារខ្មែរ ដើម្បីខ្ញុំបាទបានសិក្សារ និងអនុវត្តន៍ផង។
ខ្ញុំសូមអគុណទុកជាមុន!