ខ្ញុំនឹងប្រឹងប្រែងសរសេរលើកក្រោយជាភាសារខ្មែរ ពីព្រោះតែខ្ញុំមិនដឹងថាគេហទំព័រនេះអាចប្រើភាសារខ្មែរបាន ។ …

Comment on Marketing ideas that make money. I’m applying mostly#3 by Ratanak Ou.

ខ្ញុំនឹងប្រឹងប្រែងសរសេរលើកក្រោយជាភាសារខ្មែរ ពីព្រោះតែខ្ញុំមិនដឹងថាគេហទំព័រនេះអាចប្រើភាសារខ្មែរបាន ។

Recent Comments by Ratanak Ou

Online Forex Trading, So simple @FxUnited
Thank you and now I am moving to Orbex, which is more reliable.


Online Forex Trading, So simple @FxUnited
Have you ever contacted to the manager about this information?
And when did you receive that mail?
I am not sure if it was such terrible. I hope it won’t happen.


Online Forex Trading, So simple @FxUnited
I don’t think that IMA is going to be terminated soon. Also for the payment, I think see the Bitcoin option is fully placed so that you can request via Bitcoin.


The Golden Rules Of Selfmade Millionaire
Most of millionaire people know how to control their future. They follow their success tracks and set their intensive goal. With this talk, I am so much appreciated and wish to follow the tracks of success like other millionaires. Brain Tracy said that if we could improve ourselves with one more skill, we could double or even triple our income. He is my model and I always listen to his talk.


Build Free, Soft And Silent Traffics For Blog
Thank you for your motivational words, Brother Samang Thong 🙂